ประกาศ
ผู้กู้เก่า (กรอ.) รหัส 52 ที่มีความประสงค์จะกู้กรอ. ในปีการศึกษา 2555


            เริ่มเข้าใช้ระบบได้ตั้งแต่บัดนี้ สิ้นสุดวันที่ 15 มิถุนายน 2555

......กรุณากรอกข้อมูลในแบบคำขอกู้และสัญญาบนเว็บนี้ และ พิมพ์อย่างละ 2 ชุด พร้อมแนบเอกสารดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชน บัตรนักศึกษา ทะเบียนบ้านของผู้กู้ 2 ชุด
2. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ค้ำ 2 ชุด
3. ใบจองรายวิชา 1/2555
4. สำเนาใบเสร็จค่าเทอม 1/2555


   ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-912-2008,02-913-2500 ต่อ 1150